Personal data

Privacy and policy

Политика за защита на личните данни
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Тази политика има за цел да потвърди задължението на "Етропал" АД, ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр.Етрополе, ул. ,,Мико Лаков’’ №4 (“Дружеството”) за опазването на обработваните от него лични данни и гарантиране на правата на субектите, съгласно изискванията на Общ регламент за защита на данните (“Регламента”).
Според Регламента всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, се определя като ЛИЧНИ ДАННИ.
Тази политика определя процедурите, които трябва да се следват при обработването на лични данни. Процедурите и принципите, изложени тук, трябва да бъдат спазвани по всяко време от Дружеството, нейните служители, изпълнители или други страни, които работят от нейно име.
Дружеството обработва лични данни на свои клиенти и контрагенти във връзка със сключването на договори. Дружеството, в качеството си на предприятие от обществен интерес по смисъла на Закона за независимия финансов одит, обработва лични данни на членове на Одитния си комитет – идентификационни данни и данни относно професионална квалификация, които се изискват по закон; в качеството си на емитент на финансови инструменти по смисъла на Регламент 596/2014г. (ЕС) обработва лични данни на лица на ръководни позиции и тясно свързани с тях лица по смисъла на посочения Регламент като идентификационни и контактни данни, чиято обработка е нормативно регламентирана.
2. ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Тази политика има за цел да гарантира спазването на Регламента. Той определя следните принципи, които трябва да спазват всички страни, обработващи лични данни. Всички лични данни трябва:
2.1. да се обработват законно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
2.2. да бъдат събирани за конкретни, изрични и законни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели; по-нататъшната обработка за архивиране за цели от обществен интерес, научни или исторически научноизследователски цели или статистически цели не се считат за несъвместими с първоначалните цели;
2.3. да бъдат адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;
2.4. да бъдат точни и, когато е необходимо, актуализирани; трябва да се предприемат всички разумни стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се имат предвид целите, за които се обработват, се изтриват или отстраняват незабавно;
2.5. да бъдат съхранявани във форма, която позволява идентифицирането на субектите на данни не по-дълго от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да бъдат съхранявани за по-дълги периоди, доколкото личните данни ще бъдат обработвани единствено с цел архивиране за обществени интереси, научни или исторически научноизследователски цели или статистически цели, при условие че са изпълнени съответните технически и организационни мерки, изисквани от Регламента, с цел защитата на правата и свободите на субекта на данните;
2.6. да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически и/или организационни мерки.
3. ЗАКОННА, СПРАВЕДЛИВА И ПРОЗРАЧНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ Регламентът цели да гарантира, че личните данни се обработват законосъобразно, справедливо и прозрачно, без това да накърнява правата на субекта на данните. В Регламента се посочва, че обработването на лични данни е законосъобразно, ако се прилага поне едно от следните условия:
3.1. субектът на данните е дал съгласие за обработването на личните му данни за една или повече конкретни цели;
3.2. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който лицето, за което се отнасят данните, е страна или за да предприеме стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
3.3. обработването е необходимо за спазване на правно задължение, на което се подчинява администраторът;
3.4. обработването е необходимо за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
3.5. обработването е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на публична власт на контролиращия орган;
3.6. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от администратора или от трета страна, освен когато тези интереси са пренебрегнати от основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато обект на данните е дете.
4. ОБРАБОТВАНЕ ЗА КОНКРЕТНИ, ИЗРИЧНИ И ЗАКОННИ ЦЕЛИ
4.1 Дружеството събира и обработва личните данни, получени директно от субектите на данни (например данни за контакт, използвани, когато обектът на данни комуникира с нас) и данни, получени от трети страни (например Служби по трудова медицина, Органи на държавната власт).
4.2 Субектите на данни ще бъдат информирани за целите, за които обработваме личните им данни в момента, в който те се събират директно от тях или колкото е възможно по-скоро (не повече от един календарен месец) след събирането, в случай че данните са получени от трета страна.
5. АДЕКВАТНА, ПОДХОДЯЩА И ОГРАНИЧЕНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ Дружеството ще събира и обработва лични данни само за и в степента, необходима за конкретната (ите) цел (и), за които е информирала субектите на данни, както е посочено в Част 4, по-горе.
6. ТОЧНОСТ НА ДАННИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДАННИ ДО ДАТА Дружеството гарантира, че всички събрани и обработени лични данни се поддържат точни и актуални. Точността на данните се проверява в момента, в който се събират и след това на планирани интервали. Когато се установят неточни или неактуални данни, незабавно се предприемат всички разумни стъпки, за да се изменят или заличат тези данни, според случая.
7. НАВРЕМЕННА ОБРАБОТКА Дружеството няма да съхранява лични данни за по-дълго от необходимото във връзка с целите, за които тези данни първоначално са били събрани и обработени. Когато данните вече не се изискват, всички разумни стъпки ще бъдат предприети, за да бъдат изтрити без забавяне.
8. ЗАЩИТА ПРИ ОБРАБОТКАТА Дружеството гарантира, че всички събрани и обработвани лични данни са защитени от неразрешена или незаконна обработка и от случайна загуба, унищожаване или повреда чрез предприетите от него технически и организационни мерки за защита.
9. КАКВИ ПРАВА ИМАТ СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И КАК МОГАТ ДА ГИ УПРАЖНЯТ?
9.1. Субектът на личните данни при поискване има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от неговите лични данни.
9.2. Субектът на личните данни има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това.
9.3. Субектът на личните данни има право да направи възражение срещу обработването и да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни и до компетентния съд при незаконосъобразно обработване на данните.
9.4. Субектът на личните данни има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие, без това да се отразява на законосъобразността на обработката преди оттеглянето.
9.5. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за последствията от непредоставянето на съгласие за обработка на личните му данни.
9.6. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за целите и сроковете на обработването на личните му данни, както и дали Дружеството има намерение да обработва данните за цел, различна от тези, за които са събрани, както и при промяна на целите на обработка.
9.7. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за корекция в индивидуализиращите белези на Дружеството. Информирането се осъществява чрез официалния уебсайт на дружеството и чрез вписването им в Търговския регистър или в друг публичен регистър.
9.8. Субектът на личните данни има право да получава копие от събраните му лични данни.
9.9. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора.
9.10. Субектът на личните данни има право данните му да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, както и правото да бъде информиран за съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Субектът на личните данни има право и на съществена информация за използваната логика, значението и последствията от такова обработване на данните – поне в случаите, когато автоматизираното вземане на решения има правни последици за субекта на личните данни или по подобен начин го засяга в значителна степен. Всички искания за предоставяне на информацията за обработка на данните му, копие от обработваните му данни, за заличаване на лични данни, за преносимост на лични данни, коригиране и оттегляне на съгласие, се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на данни и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: office@etropal.eu или на адреса на управление на Дружеството.
Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите на възражение до КЗЛД и до компетентния съд. Исканията ще се считат прекомерни поради своята повтаряемост, ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията, както и ако са динамични данни, подлежащи на промяна, но по отношение на тези данни постъпват повече от две искания в рамките на четири месеца.
10. БИСКВИТКИ
На интернет страницата ни: https://www.etropal.eu/ се използват ,,бисквитки’’ (cookies). Законът постановява, че можем да съхраняваме „бисквитки“ на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на горепосочения сайт.
„Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър при посещаване на конкретни уеб страници. Сама по себе си, „бисквитката” не съдържа и не събира информация освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя, например чрез идентифициране на грешки. Ние не поддържаме „бисквитките” за период по-дълъг от необходимото.
Как да контролирате „бисквитките“?
Вие можете да контролирате и/или да изтривате ,,бисквитките“, в зависимост от Вашето желание – за по-подробна информация, вж. https://aboutcookies.org/. Вие можете да изтриете всички ,,бисквитки“, които вече са инсталирани на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър. В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките на някои предпочитания всеки път, когато посещавате сайта, а някои от услугите и функциите е възможно да не работят.
Как да деактивирате бисквитките?
Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките” може до доведе до нарушения във функционалността на сайта. Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на използвания от Вас браузър.
Следните линкове могат да Ви помогнат как да ги деактивирате: Chrome, Mozilla Firefox,
Internet Explorer, Safari и iOS.
11. ОСНОВАНИЕ, ЦЕЛ И СРОК НА ОБРАБОТКАТА
11.1. Основанието за обработка на личните данни е договорно – необходимо е предоставяне на данните ви, ако желаете да сключите договор с Дружеството.
11.2. Част от данните на клиентите и контрагентите се обработват и на основание законово задължение на Дружество, като например данните от счетоводните документи.
11.3. Личните данни на клиентите на Дружеството се обработват за следните цели:
11.3.1. за целите на архивирането, съгласно приложимото законодателство и в срок, който е изрично нормативно посочен;
11.3.2. за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на права по сключен договор;
11.3.3. за целите на счетоводното отчитане на получени суми по сключен договор;
11.3.4. за целите на съдебно и извънсъдебно събиране на дължими суми, в това число, но не само, за подготовка и завеждане на искови, заповедни, обезпечителни и други производства пред съдилищата, за целите на изпълнителни производства, за целите на сключване на съдебни и извънсъдебни спогодби.
11.3.5. Критериите, използвани за определяне на периодите на запазване на вашите лични данни включват продължителността на текущото ни взаимоотношение и предоставяне на нашите услуги за вас, нашите правни задължения или правно положение (напр. по отношение на съдебни спорове и/или регулаторни разследвания).

Medical masks - Safe protection for all family.

more

Company profile and history

Etropal JSC is a leading company in the field of production of disposable medical devices and dialysis consumables in Bulgaria and the Balkans.

At the company a quality assurance system has been implemented and maintained in accordance to ISO 13485 and MDD 93/42/EEC.
Etropal JSC is a manufacturer with more than 40 years experience in the manufacture of medical products and over 30 years experience in the manufacture of the dialysis consumables.

The company was established in 1976 as an experimental branch in the Scientific Institute of Orthopedics and Traumatology at the Medical Academy - Sofia.

In 1983 a scientific production for endoprotheses tools and medical accessories has started. A modern equipment facility was established with high tech production line for dialyzers. In 1986 the company started the production of complete systems for dialysis.

In 1989 at the plant a quality assurance system has been implemented. It was approved by the certified organization Lloyd’s (LRQA) – UK and Etropal JSC acquired a Certificate of Approval according to ISO 9001 and EN 46001. A certificate was adjudged according to the European Directive for Medical Devices, dialyzers, systems for dialysis, syringes, transfusion and infusion sets, fistula needles and endoprotheses.

In 2003 the quality control system was approved and certified in accordance with the requirements of ISO 13485. The GMP standards were implemented as well. As a result of the Brexit situation, in 2019 the company has undertook actions to change the Certification organization LRQA with another Notified Body.

In 2020 the company has been successfully certified by new Notifying Body Szutest Uygunluk Degerlendirme A.S. Turkey, in accordance with the requirements of ISO 13485 and MDD 93/42/EEC. The syringes, transfusion and infusion sets, and endoprosthesis are no longer fall under the certification scope. In 2020 Etropal JSC has enrich its product range, by starting manufacturing of disposable medical face mask. The process conformity with the requirements of ISO 13485 is approved by Certifying authority Transpasific Certification Limited. The medical face mask manufactured by company is in compliance with requirements of EN 14683.

Principles of production

Etropal JSC is a leading company in the medical device disposables manufacturing. The health of the patients is the centre of everything we do – and we follow this principle in meeting the steady rise in demands made on dialysis products, especially in the areas of deign, working materials and production. As a manufacturer of medical devices we give top priority to safety and reliability. Our products are manufactured in clean room, class D ( class 8 ) in which the technology matches the standards of medical technology and which are regularly inspected by national and international authorities and organizations. All our medical products are certified under CE Directive 93/42/EEC. Production and sales are also pert of an audited quality management system. Thus, it has firmly integrated quality assurance processes into all areas of operation: from idea to marketplace. In addition, continuous controls in the various stages of manufacturing guarantee the consistent high quality of Etropal’s finished products. With over thirty years of experience in research & development and manufacturing of medical devices Etropal offers a broad spectrum of products to meet the individual needs of every patient.

Product range

MEDICAL FACE MASKS Type II – 3 layer face masks from non-woven fabric

Materials:

Outside – hydrophobic non-woven PP, blue

Filter –Anti-bacterial non-woven PP, specially treated, white inside – non-woven PP elastic earloop - polyester and spandex nose wire – metal covered with plastic

Product quality:

Bacterial filtration efficiency (BFE), (%) - ≥98

ISO 13485, ISO EN 14683

Non sterile

Biocompatibility acc. to ISO 10993-1

Boxes:

50 pcs per box

10 pcs per box

CAPILLARY DIALYZERS

With over thirty years of experience in research, development and manufacturing of medical devices for dialysis, Etropal JSC offers a broad spectrum of capillary dialyzers to meet the individual needs of the patient.

Membrane:

synthetic polyethersulfone, polysulfone suitable for realizing low-flux, medium-flux and high-flux permeability.

Effective surface – from 0,9 to 2,2 m²

Housing:

Polycarbonate

Polypropylene - BPA – Bisphenol FREE ; DEHP FREE

Characteristics:

Excellent biocompatibility and performance

Sterilization:

ethylene oxide, gamma irradiation , Steam sterilization

A/V BLOOD LINES SET

Information:

The bloodlines offered by Etropal JSC meet the requirements of the ISO 13485 and MDD 93/42/EEC and have the CE mark. The products are individually tested (100% test) for leak and integrity to ensure safe dialysis treatment. Depending on the type of dialysis machine, we produce wide range of different configurations of sets. The blood lines sets can be completed with an infusion system, A/V Fistula needles and a collection bag for dialysis solution. Production of arterial-venous lines set with the different configuration stated by customer is possible.

Sterilization:

ethylene oxide, gamma irradiation. Bloodlines are sterile, pyrogen-free, non-toxic and PHTALATES FREE

A/V FISTULA NEEDLES

Information:

Needle with ultra thin wall 15G, 16G, 17G with a silicone coating, with a back eye (arterial needle) or without it (venous needle) for painless penetration into the blood vessels when hemodialysis is realizing. Unique procedure of processing of the needle cutting to reduce the pain and traumatizing of the somatic tissues at the puncture of the fistula. Flexible rotating wings to facilitate manipulations of fistula needle. Types of sterilization: ethylene oxide, gamma irradiation.
Flexible rotating wings to facilitate manipulations of fistula needle.

Types of sterilization:

ethylene oxide, gamma irradiation. The needles are sterile, pyrogen-free, non-toxic and PHTALATES FREE

Gallery - our production base

Dialysis centres

Centre dialysis Etropal - Nesebar

Etropal has always been striving to be a pioneer within the haemodialysis treatment in Bulgaria. Following this concept, it incorporated the first private dialysis clinic in the country in the town of Nessebar – one of the most popular touristic places in the country.It has moderns equipment and Highly qualified medical personal.

The aim of the Etropal Haemodialysis center is to serve and to assist foreign and Bulgarian tourists that need haemodialysis treatment several times a week and to give the possibility to spend their holiday at the seaside. The center provides the patients with safety and comfortable environment.

Find us

2180, Etropole, Bulgaria bul. "Ruski" 191, 00359 (0) 720 63422 00359 (0) 720 67098 office@etropal.eu see map

Contact us

message sent

error, try again