Защита на личните данни

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Тази политика има за цел да потвърди задължението на "Етропал" АД, ЕИК: 832082699, със седалище и адрес на управление: гр.Етрополе, ул. ,,Мико Лаков’’ №4 (“Дружеството”) за опазването на обработваните от него лични данни и гарантиране на правата на субектите, съгласно изискванията на Общ регламент за защита на данните (“Регламента”).
Според Регламента всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, се определя като ЛИЧНИ ДАННИ.
Тази политика определя процедурите, които трябва да се следват при обработването на лични данни. Процедурите и принципите, изложени тук, трябва да бъдат спазвани по всяко време от Дружеството, нейните служители, изпълнители или други страни, които работят от нейно име.
Дружеството обработва лични данни на свои клиенти и контрагенти във връзка със сключването на договори. Дружеството, в качеството си на предприятие от обществен интерес по смисъла на Закона за независимия финансов одит, обработва лични данни на членове на Одитния си комитет – идентификационни данни и данни относно професионална квалификация, които се изискват по закон; в качеството си на емитент на финансови инструменти по смисъла на Регламент 596/2014г. (ЕС) обработва лични данни на лица на ръководни позиции и тясно свързани с тях лица по смисъла на посочения Регламент като идентификационни и контактни данни, чиято обработка е нормативно регламентирана.
2. ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Тази политика има за цел да гарантира спазването на Регламента. Той определя следните принципи, които трябва да спазват всички страни, обработващи лични данни. Всички лични данни трябва:
2.1. да се обработват законно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
2.2. да бъдат събирани за конкретни, изрични и законни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели; по-нататъшната обработка за архивиране за цели от обществен интерес, научни или исторически научноизследователски цели или статистически цели не се считат за несъвместими с първоначалните цели;
2.3. да бъдат адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;
2.4. да бъдат точни и, когато е необходимо, актуализирани; трябва да се предприемат всички разумни стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се имат предвид целите, за които се обработват, се изтриват или отстраняват незабавно;
2.5. да бъдат съхранявани във форма, която позволява идентифицирането на субектите на данни не по-дълго от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да бъдат съхранявани за по-дълги периоди, доколкото личните данни ще бъдат обработвани единствено с цел архивиране за обществени интереси, научни или исторически научноизследователски цели или статистически цели, при условие че са изпълнени съответните технически и организационни мерки, изисквани от Регламента, с цел защитата на правата и свободите на субекта на данните;
2.6. да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически и/или организационни мерки.
3. ЗАКОННА, СПРАВЕДЛИВА И ПРОЗРАЧНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ Регламентът цели да гарантира, че личните данни се обработват законосъобразно, справедливо и прозрачно, без това да накърнява правата на субекта на данните. В Регламента се посочва, че обработването на лични данни е законосъобразно, ако се прилага поне едно от следните условия:
3.1. субектът на данните е дал съгласие за обработването на личните му данни за една или повече конкретни цели;
3.2. обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който лицето, за което се отнасят данните, е страна или за да предприеме стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
3.3. обработването е необходимо за спазване на правно задължение, на което се подчинява администраторът;
3.4. обработването е необходимо за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
3.5. обработването е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на публична власт на контролиращия орган;
3.6. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от администратора или от трета страна, освен когато тези интереси са пренебрегнати от основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато обект на данните е дете.
4. ОБРАБОТВАНЕ ЗА КОНКРЕТНИ, ИЗРИЧНИ И ЗАКОННИ ЦЕЛИ
4.1 Дружеството събира и обработва личните данни, получени директно от субектите на данни (например данни за контакт, използвани, когато обектът на данни комуникира с нас) и данни, получени от трети страни (например Служби по трудова медицина, Органи на държавната власт).
4.2 Субектите на данни ще бъдат информирани за целите, за които обработваме личните им данни в момента, в който те се събират директно от тях или колкото е възможно по-скоро (не повече от един календарен месец) след събирането, в случай че данните са получени от трета страна.
5. АДЕКВАТНА, ПОДХОДЯЩА И ОГРАНИЧЕНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ Дружеството ще събира и обработва лични данни само за и в степента, необходима за конкретната (ите) цел (и), за които е информирала субектите на данни, както е посочено в Част 4, по-горе.
6. ТОЧНОСТ НА ДАННИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДАННИ ДО ДАТА Дружеството гарантира, че всички събрани и обработени лични данни се поддържат точни и актуални. Точността на данните се проверява в момента, в който се събират и след това на планирани интервали. Когато се установят неточни или неактуални данни, незабавно се предприемат всички разумни стъпки, за да се изменят или заличат тези данни, според случая.
7. НАВРЕМЕННА ОБРАБОТКА Дружеството няма да съхранява лични данни за по-дълго от необходимото във връзка с целите, за които тези данни първоначално са били събрани и обработени. Когато данните вече не се изискват, всички разумни стъпки ще бъдат предприети, за да бъдат изтрити без забавяне.
8. ЗАЩИТА ПРИ ОБРАБОТКАТА Дружеството гарантира, че всички събрани и обработвани лични данни са защитени от неразрешена или незаконна обработка и от случайна загуба, унищожаване или повреда чрез предприетите от него технически и организационни мерки за защита.
9. КАКВИ ПРАВА ИМАТ СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И КАК МОГАТ ДА ГИ УПРАЖНЯТ?
9.1. Субектът на личните данни при поискване има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от неговите лични данни.
9.2. Субектът на личните данни има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това.
9.3. Субектът на личните данни има право да направи възражение срещу обработването и да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни и до компетентния съд при незаконосъобразно обработване на данните.
9.4. Субектът на личните данни има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие, без това да се отразява на законосъобразността на обработката преди оттеглянето.
9.5. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за последствията от непредоставянето на съгласие за обработка на личните му данни.
9.6. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за целите и сроковете на обработването на личните му данни, както и дали Дружеството има намерение да обработва данните за цел, различна от тези, за които са събрани, както и при промяна на целите на обработка.
9.7. Субектът на личните данни има право да бъде информиран за корекция в индивидуализиращите белези на Дружеството. Информирането се осъществява чрез официалния уебсайт на дружеството и чрез вписването им в Търговския регистър или в друг публичен регистър.
9.8. Субектът на личните данни има право да получава копие от събраните му лични данни.
9.9. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора.
9.10. Субектът на личните данни има право данните му да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, както и правото да бъде информиран за съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Субектът на личните данни има право и на съществена информация за използваната логика, значението и последствията от такова обработване на данните – поне в случаите, когато автоматизираното вземане на решения има правни последици за субекта на личните данни или по подобен начин го засяга в значителна степен. Всички искания за предоставяне на информацията за обработка на данните му, копие от обработваните му данни, за заличаване на лични данни, за преносимост на лични данни, коригиране и оттегляне на съгласие, се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на данни и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: office@etropal.eu или на адреса на управление на Дружеството.
Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите на възражение до КЗЛД и до компетентния съд. Исканията ще се считат прекомерни поради своята повтаряемост, ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията, както и ако са динамични данни, подлежащи на промяна, но по отношение на тези данни постъпват повече от две искания в рамките на четири месеца.
10. БИСКВИТКИ
На интернет страницата ни: https://www.etropal.eu/ се използват ,,бисквитки’’ (cookies). Законът постановява, че можем да съхраняваме „бисквитки“ на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на горепосочения сайт.
„Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър при посещаване на конкретни уеб страници. Сама по себе си, „бисквитката” не съдържа и не събира информация освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя, например чрез идентифициране на грешки. Ние не поддържаме „бисквитките” за период по-дълъг от необходимото.
Как да контролирате „бисквитките“?
Вие можете да контролирате и/или да изтривате ,,бисквитките“, в зависимост от Вашето желание – за по-подробна информация, вж. https://aboutcookies.org/. Вие можете да изтриете всички ,,бисквитки“, които вече са инсталирани на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър. В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките на някои предпочитания всеки път, когато посещавате сайта, а някои от услугите и функциите е възможно да не работят.
Как да деактивирате бисквитките?
Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките” може до доведе до нарушения във функционалността на сайта. Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на използвания от Вас браузър.
Следните линкове могат да Ви помогнат как да ги деактивирате: Chrome, Mozilla Firefox,
Internet Explorer, Safari и iOS.
11. ОСНОВАНИЕ, ЦЕЛ И СРОК НА ОБРАБОТКАТА
11.1. Основанието за обработка на личните данни е договорно – необходимо е предоставяне на данните ви, ако желаете да сключите договор с Дружеството.
11.2. Част от данните на клиентите и контрагентите се обработват и на основание законово задължение на Дружество, като например данните от счетоводните документи.
11.3. Личните данни на клиентите на Дружеството се обработват за следните цели:
11.3.1. за целите на архивирането, съгласно приложимото законодателство и в срок, който е изрично нормативно посочен;
11.3.2. за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на права по сключен договор;
11.3.3. за целите на счетоводното отчитане на получени суми по сключен договор;
11.3.4. за целите на съдебно и извънсъдебно събиране на дължими суми, в това число, но не само, за подготовка и завеждане на искови, заповедни, обезпечителни и други производства пред съдилищата, за целите на изпълнителни производства, за целите на сключване на съдебни и извънсъдебни спогодби.
11.3.5. Критериите, използвани за определяне на периодите на запазване на вашите лични данни включват продължителността на текущото ни взаимоотношение и предоставяне на нашите услуги за вас, нашите правни задължения или правно положение (напр. по отношение на съдебни спорове и/или регулаторни разследвания).

Медицински маски - Сигурна лична защита за цялото семейство

вижте повече

Фирмен профил и история

Етропал АД е водеща компания в областта на производството на медицински изделия за еднократна употреба и диализни консумативи в България и на Балканите.

Във фирмата има внедрена и действаща система за осигуряване на качеството в съответствие с ISO 13485 и Европейска директива за медицински изделия 93/42.
Етропал АД е производител с повече от 40 години опит в производството на медицински продукти и над 30 години опит в производството на консумативи за диализа.

"Етропал"АД е основана през 1976 г.като експериментален участък от Научния институт по ортопедия и травматология в Медицинска академия - София. През 1983 г. стартира научно производство на инструменти за ендопротези и медицински аксесоари.

Създадено е ново производствено помещение оборудвано с с високотехнологична производствена линия за диализатори. През 1986 г. компанията започва производството на цялостни системи за диализа.

През 1989 г. в завода е внедрена система за осигуряване на качеството. Тя е одобрена от сертифициращата организация Лойдс (LRQA) - Великобритания и Етропал АД придобива Сертификат за одобрение в съответствие с ISO 9001 и EN 46001. Присъден е и сертификат за съответствие с изискванията на Европейската директива за медицинските изделия за диализатори, системи за диализа, спринцовки, трансфузионни и инфузионни комплекти, фистулни игли и ендопротези.

През 2003 г. системата за контрол на качеството е одобрена и сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO 13485. Внедрени са и GMP стандартите. В резултат на ситуацията с Брекзит през 2019 г. компанията предприе действия за промяна на сертифициращата организация LRQA с друг нотифициран орган. През 2020 г. компанията е сертифицирана успешно от новия нотфицираш орган Szutest Uygunluk Degerlendirme A.S. Турция, в съответствие с изискванията на ISO 13485 и MDD 93/42 / EEC. Спринцовки, набори за трансфузия и инфузия, и ендопротези вече не попадат в обхвата на сертифицирането.

През 2020 г. Етропал АД обогатява своята продуктова гама, като стартира производството на медицински маски за лице за еднократна употреба. Съответствието на процеса с изискванията на ISO 13485 е одобрено от Сертифициращия орган Transpasific Certification Limited. Медицинските маски за лице, произведени от компанията, отговарят на изискванията на EN 14683.

Информация за инвеститори

Управленска структура

„ЕТРОПАЛ” АД е с едностепенна система на управление със Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, както следва:


Иван Петков Петков – Председател на Съвет на директорите

Пламен Пеев Патев – Член

Николай Михайлов Пенчев – Независим член


Дружеството се представлява от Изпълнителния директор – инж.Пламен Пеев Патев.

Общо събрание на акционерите

Общи събрания 2021

Общи събрания 2020

Общи събрания 2019

Общи събрания 2018

Общи събрания 2017

Общи събрания 2016

Общи събрания 2015

Общи събрания 2014

Общи събрания 2013

Общи събрания 2012

Контакти за инвеститори

Директор Връзки с инвеститорите

Милена Стоянова

тел: + 359 2 4621 299  milena.stoyanova@synthetica.bg

Принципи на производството

"Етропал" АД е водеща компания в областта на производство на медицинските изделия за еднократна употреба. Здравето на пациентите е в центъра на всичко, което правим - и ние следваме този принцип, за да отговорим на непрекъснатото нарастване на изискванията към продуктите за диализа, особено в областите на дизайн, работни материали и производство. Като производител на медицински изделия ние отдаваме първостепенен приоритет на безопасността и надеждността. Нашите продукти са произведени в чиста стая, клас D (клас 8), в която технологията отговаря на стандартите за медицинска техника и които се проверяват редовно от национални и международни органи и организации. Всички наши медицински продукти са сертифицирани съгласно Европейската директива за медицинските изделия 93/42 / EEC. Производството и продажбите също са част от одитирана система за управление на качеството. По този начин тя е интегрирала здраво процесите за осигуряване на качеството във всички области на работа: от идеята до пазара. В допълнение, непрекъснатият контрол в различните етапи на производството гарантира постоянно високо качество на крайните продукти на Етропал. С над тридесет години опит в научноизследователската и развойна дейност и производството на медицински изделия Етропал предлага широк спектър от продукти, които отговарят на индивидуалните нужди на всеки пациент.

Продуктова гама

МЕДИЦИНСКА МАСКА ЗА ЛИЦЕ Тип II – 3 слойна маска за лице от нетъкан текстил

Материал:

Външен – хидрофобиран нетъкан полипропилен, в син цвят

Филтър –Aнтибактериален нетъкан полипропилен с бял цвят, специално третиран вътрешен – нетъкан полипропилен ластици - полиестер и спандекс носен фиксатор – метал покрит с пластмаса

Качество на продукта:

Ефективност на бактериална филтрация (BFE), (%) - ≥98

ISO 13485, ISO EN 14683

Не стерилни

Биосъвместимост съгласно ISO 10993-1

Кутии:

50 бр. в кутия

10 бр. в кутия

Капилярни диализатори

С повече от 30 години опит в научноизследователската и развойната дейности и производство на медицински продукти, Етропал АД предлага широк спектър от продукти, за да посрещне отделните нужди на пациентите.

Мембрана:

синтетичен полиетерсулфон, полисулфон подходящ за реализиране на пропускливост с нисък, среден и висок поток

Ефективна повърхност– от 0,9 до 2,2 m²

Корпус:

Поликарбонат

Полипропилен - BPA – Bisphenol FREE ; DEHP FREE

Характеристики:

Отлична биосъвместимост и функционални качества

Стерилизация:

етилен оксид, гамма ирадиация, Стерилизация с пара

Артериални и венозни системи за хемодиализа

Информация:

Кръвните линии, предлагани от Етропал АД, отговарят на изискванията на ISO 13485 и MDD 93/42 / EEC и имат маркировка CE. Продуктите са индивидуално тествани (100% тест) за течове и цялост, за да се гарантира безопасно диализно лечение. В зависимост от вида на диализната машина, ние произвеждаме широка гама от различни конфигурации на комплекти. Комплектите кръвни линии могат да бъдат допълнени с инфузионна система, артериални и венозни фистулни игли и събирателна торба за диализен разтвор. Възможно е производство на комплекти артериално-венозни линии, с различна конфигурация, посочена от клиента..

Стерилизация:

Eтилен оксид, гамма ирадиация. Кръвните линии са стерилни, апирогенни, не токсични и БЕЗ ФТАЛАТИ

Артериални и венозни фистулни игли

Информация:

Игла с ултра тънка стена 15G, 16G, 17G със силиконово покритие, с отвор /back eye/ (артериална игла) или без него (венозна игла) за безболезнено проникване в кръвоносните съдове, когато се осъществява хемодиализа. Уникална процедура за обработка на изрязването на иглата за намаляване на болката и травматизиране на соматичните тъкани при пункцията на фистулата.

Гъвкави въртящи се крила за улесняване на манипулациите с фистулна игла.

Стерилизация:

Етилен оксид, гамма ирадиация. Иглите са стерилни, апирогенни, не токсични и БЕЗ ФТАЛАТИ

Галерия - нашата производствена база

Диализни центрове

Диализа Eтропaл" ЕООД- гр./Несебър

Етропал винаги се е стремял да бъде лидер в хемодиализното лечението в България. Следвайки тази концепция, тя включва създаването на първата частна клиника за диализа в страната в град Несебър - едно от най-популярните туристически места. Той разполага с модерно оборудване и висококвалифициран медицински персонал.

Целта на центъра за хемодиализа на Етропал е да обслужва и да подпомага чуждестранни и български туристи, които се нуждаят от лечение на хемодиализа няколко пъти седмично и да дава възможност да прекарат почивката си на морето. Центърът осигурява на пациентите безопасност и комфортна обстановка.

Намерете ни

п.к 2180, гр. Етрополе, България бул. "Руски" 191, 00359 (0) 720 63422 00359 (0) 720 67098 office@etropal.eu виж карта

Свържете се с нас

Съобщението е изпратено успешно!

Възникна проблем, опитахте отново!